Behandelvoorwaarden en praktijkinformatie

Privacy regels


De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De homeopaat registreert uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. U heeft o.a. recht op inzage, verwijdering van informatie en een duplicaat van uw dossier.
De homeopaat hanteert een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de gegevens die worden verwerkt en de manier waarop deze worden beveiligd. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in
het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.

Cookies

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website verbeteren. Deze cookies worden geïnstalleerd door Google. Meer over uw gegevens beveiligen of lees meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Waarneming

Bij afwezigheid van de homeopaat neemt een vervanger de praktijk waar. Via de mail en voicemail zijn
de gegevens van de vervanger te verkrijgen.
Ook voor de vervanger geldt geheimhouding ten aanzien van de door de patiënt verstrekte gegevens.

De behandeling

De homeopaat verbindt zich tot een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatverplichting. De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Schriftelijke toestemming van de ouders is dan noodzakelijk, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

Doorverwijzen

De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een
arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

Het eindigen van de behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze
eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt een
overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

Tarieven

De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 90,00 voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 70,00 per sessie hierop volgend. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt achteraf per factuur, of contant na het consult. De patiënt kan zelf de factuur indienen bij zijn zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.

Annuleren

De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Klachten

Bespreek de klacht in eerste instantie met uw homeopaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, www.nvkh.nl. Voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

aangepast op 31-5-2021